Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

CẢI TẠO VẬN MỆNH CHÍNH LÀ TINH TẤN ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAM THỜI HỆ NIỆM

TAM THỜI HỆ NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

Số bài: 3
CHO NÊN HÀNH THIỆN KHÔNG THỂ ĐỢI

CHO NÊN HÀNH THIỆN KHÔNG THỂ ĐỢI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

PHÁP SƯ NGỘ HẠNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH ĐỊA CHUNG

PHÁP SƯ NGỘ HẠNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH ĐỊA CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

HÀNH THIỆN CÓ PHÂN CHIA RA THÀNH MƯỜI CƯƠNG YẾU

HÀNH THIỆN CÓ PHÂN CHIA RA THÀNH MƯỜI CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HÀNH THIỆN TẤT NHIÊN SẼ HƯNG THỊNH

HÀNH THIỆN TẤT NHIÊN SẼ HƯNG THỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TRONG TÂM CHÍ THÀNH KHÔNG CÓ THỊ PHI, KHÔNG CÓ THIỆN ÁC

TRONG TÂM CHÍ THÀNH KHÔNG CÓ THỊ PHI, KHÔNG CÓ THIỆN ÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không