Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

CẢM NIỆM ÂN SƯ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ SƯ PHỤ

KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ SƯ PHỤ

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

CẢM ÂN SƯ PHỤ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

CẢM ÂN SƯ PHỤ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

CẢM NIỆM TỊNH KHÔNG ÂN SƯ

CẢM NIỆM TỊNH KHÔNG ÂN SƯ

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

CẢM NIỆM HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG ÂN SƯ!

CẢM NIỆM HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG ÂN SƯ!

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

NGÀI LÀ PHẬT CỦA CON

NGÀI LÀ PHẬT CỦA CON

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

NGÀI LÀ PHẬT CỦA CON TIẾNG HOA

NGÀI LÀ PHẬT CỦA CON TIẾNG HOA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không