Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

CÓ TÍN NIỆM CHÚNG TA MỚI CÓ TÂM CẢM ÂN, TÂM BÁO ÂN

TÍN NGUYỆN CHÍNH LÀ ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM

TÍN NGUYỆN CHÍNH LÀ ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU HIỂU RÕ CẦN BÁO ÂN TẤT CẢ, BÁO ÂN NHƯ THẾ NÀO?

NẾU HIỂU RÕ CẦN BÁO ÂN TẤT CẢ, BÁO ÂN NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TIẾP THU NÊN KHÔNG THỂ TÍN THỌ

KHÔNG TIẾP THU NÊN KHÔNG THỂ TÍN THỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÁNH TÍN TÂM ĐÃ ĐỊNH, TÂM THANH TỊNH QUÁ MÀ

NGƯỜI CHÁNH TÍN TÂM ĐÃ ĐỊNH, TÂM THANH TỊNH QUÁ MÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ TÍN NIỆM CHÚNG TA MỚI CÓ TÂM CẢM ÂN, TÂM BÁO ÂN

CÓ TÍN NIỆM CHÚNG TA MỚI CÓ TÂM CẢM ÂN, TÂM BÁO ÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không