Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

GIÁO DỤC VỀ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO, NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO