Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG

ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY ĐỀU LÀ KHÔNG CUNG KÍNH ĐỐI VỚI SƯ PHỤ

ĐÂY ĐỀU LÀ KHÔNG CUNG KÍNH ĐỐI VỚI SƯ PHỤ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CHA MẸ BẢO, CHỚ LÀM BIẾNG

CHA MẸ BẢO, CHỚ LÀM BIẾNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CHA MẸ BẢO CHỚ LƯỜI BIẾNG, PHẢI SIÊNG NĂNG

CHA MẸ BẢO CHỚ LƯỜI BIẾNG, PHẢI SIÊNG NĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức