Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG