Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

NĂM KHOÁ MỤC TU HÀNH THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ