Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

NẾU ÍT THIỆN CĂN, ÍT PHƯỚC ĐỨC CẢ ĐỜI NÀY CHÚNG TA CHẲNG GẶP ĐƯỢC PHÁP MÔN NÀY