Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

NIỆM PHẬT ĐỊA CHUNG TỊNH TÔNG HỌC HỘI

NIỆM PHẬT ĐỊA CHUNG TỊNH TÔNG HỌC HỘI
0