Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

NIỆM PHẬT THEO ĐỊA CHUNG TIẾNG TRUNG

NIỆM PHẬT THEO ĐỊA CHUNG TIẾNG TRUNG
0