Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN ĐẠO GIÁO