Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

THƯỜNG NGHE LỜI PHẬT, LUÔN NHỚ ƠN THẦY