Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

PHƯỚC BÁO TỪ ĐỨC HẠNH MÀ SINH RA

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA THIÊN NHÂN CAO HƠN CON NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA THIÊN NHÂN CAO HƠN CON NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không