Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Thầy Giáo Chu Vịnh Sam

Số bài: 4
NGHIÊN CỨU VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN

NGHIÊN CỨU VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 50
HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY, THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY, THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm

Số bài: 4
CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 49
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NHÂN SINH QUAN LÝ TRÍ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NHÂN SINH QUAN LÝ TRÍ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 10
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẦU CON, SANH CON VÀ DẠY CON

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẦU CON, SANH CON VÀ DẠY CON

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 2
MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU LÀ HỌC VẤN

MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU LÀ HỌC VẤN

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

HỌC GIÁO DỤC THÁNH HIỀN THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI

HỌC GIÁO DỤC THÁNH HIỀN THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 4
TÂM CUNG KÍNH CỦA PHỤ HUYNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

TÂM CUNG KÍNH CỦA PHỤ HUYNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 128
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ HẠNH PHÚC NHÂN SINH

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ HẠNH PHÚC NHÂN SINH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 3
CHỈ ĐỌC SÁCH SUÔNG KHÔNG LÀM LÀ GIẢ

CHỈ ĐỌC SÁCH SUÔNG KHÔNG LÀM LÀ GIẢ

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ