Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HỌA GIÁNG XUỐNG

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HÓA GIẢI TAI NẠN

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HÓA GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không