Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

THẾ GIỚI NÀY LÀ DO TÂM NHIỄM Ô, DO ÁC Ý, ÁC NIỆM BIẾN HIỆN RA

THẬT TƯỚNG LÀ CÁI GÌ? LÀ Ý NIỆM

THẬT TƯỚNG LÀ CÁI GÌ? LÀ Ý NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁT HIỆN RA ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG DAO ĐỘNG CỦA Ý NIỆM

PHÁT HIỆN RA ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG DAO ĐỘNG CỦA Ý NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO VẬY? VÌ Ý NIỆM ĐANG CHUYỂN NGƯỜI ĐÓ

VÌ SAO VẬY? VÌ Ý NIỆM ĐANG CHUYỂN NGƯỜI ĐÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TOÀN BỘ ĐỊA CẦU CŨNG LÀ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

TOÀN BỘ ĐỊA CẦU CŨNG LÀ Ý NIỆM BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT ĐỀU TỪ Ý NIỆM VÀ PHÁT SANH

TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT ĐỀU TỪ Ý NIỆM VÀ PHÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM LÀ GÌ? CHÍNH LÀ TÁNH

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM LÀ GÌ? CHÍNH LÀ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SINH KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NGÀI ĐỀU BIẾT

TẤT CẢ CHÚNG SINH KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NGÀI ĐỀU BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không