Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

TRÊN BÁO ÂN PHẬT, BÁO ÂN THẦY. DƯỚI BÁO ÂN HẾT THẢY CHÚNG SINH