Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

TRÊN BÁO ÂN PHẬT, BÁO ÂN THẦY. DƯỚI BÁO ÂN HẾT THẢY CHÚNG SINH

CẢM ÂN SƯ PHỤ THƯỢNG NHÂN THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

CẢM ÂN SƯ PHỤ THƯỢNG NHÂN THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU HIỂU RÕ CẦN BÁO ÂN TẤT CẢ, BÁO ÂN NHƯ THẾ NÀO?

NẾU HIỂU RÕ CẦN BÁO ÂN TẤT CẢ, BÁO ÂN NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ KÍNH LÀ ÁI, LÀ BIỂU HIỆN CỦA ÁI

LỄ KÍNH LÀ ÁI, LÀ BIỂU HIỆN CỦA ÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỐNG TRONG THẾ GIỚI CẢM ÂN

SỐNG TRONG THẾ GIỚI CẢM ÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ TÍN NIỆM CHÚNG TA MỚI CÓ TÂM CẢM ÂN, TÂM BÁO ÂN

CÓ TÍN NIỆM CHÚNG TA MỚI CÓ TÂM CẢM ÂN, TÂM BÁO ÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY GỌI LÀ BÁO ÂN PHẬT

ĐÂY GỌI LÀ BÁO ÂN PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA ĐỀU PHẢI HẠ CÔNG PHU TRONG TÂM THÀNH KÍNH

CHÚNG TA ĐỀU PHẢI HẠ CÔNG PHU TRONG TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức