Thaày giaùo yeâu thöông chuùng toâi
Thaät söï laø haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tonsu.vn

TRƯỚC HỌC TIỂU THỪA, SAU MỚI HỌC ĐẠI THỪA

TRONG TIỂU THỪA CÓ HÀNG MA, TRONG ĐẠI THỪA THÌ KHÔNG CÓ

TRONG TIỂU THỪA CÓ HÀNG MA, TRONG ĐẠI THỪA THÌ KHÔNG CÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG ĐIỀU TINH HOA TRONG ĐẠI THỪA KINH

ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG ĐIỀU TINH HOA TRONG ĐẠI THỪA KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG NGÃ CHẤP CHẲNG KHÓ, TIỂU THỪA ĐÃ LÀM ĐƯỢC

BUÔNG NGÃ CHẤP CHẲNG KHÓ, TIỂU THỪA ĐÃ LÀM ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIỂU THỪA GỌI LÀ THÁNH GIẢ, ĐÃ NHẬP VÀO THÁNH LUÂN

TIỂU THỪA GỌI LÀ THÁNH GIẢ, ĐÃ NHẬP VÀO THÁNH LUÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NẾU MỤC TIÊU LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC LÀ TIỂU THỪA

NẾU MỤC TIÊU LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không